01.02.2023 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

რუსთავის მუნიციპალიტეტმა, 2019-2020 წლებში, ვერ უზრუნველყო დაგეგმილი პროექტების ნაწილის დროულად განხორციელება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი მიგნებები:

საბიუჯეტო რესურსების მართვა

რესურსების მართვის ხარვეზები – მუნიციპალიტეტში არსებობს როგორც ფინანსური რესურსების, ასევე დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის ხარვეზები. მუნიციპალიტეტმა ვერ უზრუნველყო არაფინანსური აქტივების ზრდის პარამეტრების სათანადოდ დაგეგმვა, რის გამოც საბიუჯეტო მუხლის შესრულებას 2019-2020 წლებში, შესაბამისად, 9% და 12% დააკლდა. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტმა დააგროვა არსებითი მოცულობის თავისუფალი ნაშთი.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვა

გამოუყენებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია – მუნიციპალიტეტმა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისას შეისყიდა 178.4 ათასი ლარის ღირებულების ისეთი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელიც გონივრულ ვადაში არ გამოუყენებია.

ხელშეკრულებების ადმინისტრირება

მუნიციპალიტეტმა მიმწოდებლებს საჯარიმო სანქციები დაარიცხა ხელშეკრულებების პირობების შეუსაბამოდ და დამატებით ვერ მიიღო 190.0 ათასი ლარის შემოსავალი.

 შესყიდვების პროცესის მართვა

არაეკონომიური ხარჯი – სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კვებითი მომსახურების შესყიდვისას, პროცესის არასათანადოდ წარმართვის გამო, მუნიციპალიტეტმა დაკარგა არსებითი მოცულობის ეკონომიის მიღების შესაძლებლობა.

კანონშეუსაბამო დისკვალიფიკაცია – მერიისა და მის მიერ დაფუძნებული სუბიექტის მიერ პრეტენდენტების კანონშეუსაბამო დისკვალიფიკაციის შედეგად, მუნიციპალიტეტმა დაკარგა 16.8 ათასი ლარის ეკონომიის მიღების შესაძლებლობა.

შემოსავლების მართვა

მიუღებელი მოსაკრებელი – მუნიციპალიტეტის მიერ დანერგილი კონტროლის მექანიზმები, შემოსავლების ადმინისტრირების კუთხით, სუსტია – 2020 წლის ბოლოს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ გადაუხდელმა დასუფთავების მოსაკრებლის თანხამ 2,263.1 ათასი ლარი შეადგინა, საიდანაც 650.5 ათასი ლარი 2019-2020 წლებში წარმოქმნილი დავალიანებაა.

მიუღებელი საიჯარო შემოსავლები

2021 წლის 1 იანვრისათვის გადაუხდელი საიჯარო თანხა 144.0 ათას ლარს შეადგენდა. მუნიციპალიტეტის ინტერესების დასაცავად, მერია არ ატარებდა ქმედით ღონისძიებებს დავალიანების მქონე მოსარგებლეების მიმართ.

არასაბაზრო ფასად გაცემული ქონება

სარგებლობის ფორმით გაცემული ზოგიერთი მუნიციპალური ქონების საფასური ნაკლებია საბაზრო ფასზე და ადგილობრივი ბიუჯეტი კარგავს მნიშვნელოვან შემოსავლებს. მიუხედავად ამისა, მერიას არ გაუტარებია ქმედითი ღონისძიებები არსებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად.

ტრანსპორტის შენახვა და ექსპლოატაცია

ავტოპარკის მართვის ხარვეზები – მუნიციპალიტეტის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა 70-77 ერთეულით აღემატებოდა საქართველოს მთავრობის მიერ რეკომენდებულ ზღვრულ ოდენობას.

დასკვნა

მუნიციპალიტეტმა 2019-2020 წლებში ვერ უზრუნველყო ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილის დროულად განხორციელება, საბიუჯეტო შემოსავლების სათანადო დაგეგმვა და დააგროვა არსებითი მოცულობის ნაშთი (მათ შორის, თავისუფალი ნაშთი). აღნიშნული მიუთითებს მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ფინანსური რესურსების არაეფექტიან მართვაზე.

წყარო: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ანგარიში სრულად იხილეთ ბმულზე..

QvemoQartli.ge

Related Posts

საქართველოს რთული გზა ელექტრონულ მმართველობამდე / Gürcüstanın elektron idarəçiliyə gedən çətin yolu

საჯარო მმართველობის რეფორმა საქართველოში 2015 წელს დაიწყო. რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სახელმწიფო სერვისების ელექტრონიზაცია არის. სწორედ ამ...

სასმელი წყალი – ნორიოს აუხდენელი ოცნება

სოფელ ნორიოს, 25კმ აშორებს დედაქალაქს, თუმცა ცხოვრების წესი და სირთულეები, სიახლოვის მიუხედავად, აქ სულ სხვაა. მწვანე ხეივანს შევყავართ სოფელში. ნორიოს...

ვახტანგისში, მოსახლეობის ნაწილს, კორონავირუსის არსებობის არ სჯერა / Vaxtanqisidə əhalinin bir qismi koronavirusun varlığına inanmır

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვახტანგისი – განსაკუთრებული ტერიტორიული მდებარეობით გამოირჩევა. ვახტანგისთან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი გადის. თემში 500-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათი ძირითადი შემოსავლის...

მარნეულში ნოვრუზ ბაირამი აღნიშნეს

მარნეულში, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული სახალხო ზეიმით აღნიშნეს. რეგიონის მუნიციპლაიტეტებმა კარვის ფორმის სტენდებზე, მათი რაიონის ფოტოები განათავსეს. კარვებთან სუფრები გაიშალა. განსაკუთრებით...

მარნეულში ქალთა კოოპერატივის სადემონსტრაციო ნაკვეთი გაიხსნა

მარნეულის მუნიციპალიტეტში „მწვანე მარადისის” სასათბურე, სადემონსტრაციო ნაკვეთი გაიხსნა. ღონისძიება, პროექტის „კლიმატის ცვლილების მიმართ მედეგი სოფლის მეურნეობა – PRAISE MARNEULI”-ს ფარგლებში...

ინტერვიუ რუსთავის “ოპოზიციური საკრებულოს“ თავმჯდომარესთან

ინტერვიუ რუსთავის “ოპოზიციური საკრებულოს“ თავმჯდომარე, ნოდარ შეროზიასთან თანამშრომლობის სირთულეები რუსთავის მერიასთან – კომუნიკაცია მხოლოდ ოფიციალური, წერილობითი ფორმით; ვიწრო პარტიული ინტერესები...

რუსთავში ოპოზიცია საარჩევნო უბნებში კომისიის „დამოუკიდებელ“ წევრებად მმართველი პარტიის აგიტატორების დანიშნვაზე საუბრობს

#20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მორიგი სხდომა ჩატარდა. განხილვისთვის სამი საკითხი წარადგინეს: რუსთავის 45-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის არჩევა; #21,...

ქვემო ქართლის გუბერნატორმა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, ტრენინგების კურსი შექმნა

ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად: „ ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის გიორგი დოხტურიშვილის ინიციატივით, ქართული ღვინის გილდიამ...

სარეზერვო ფონდის ხარჯვა პანდემიის დროს

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) შეისწავლა საქართველოს‌ ‌მთავრობის‌ ‌სარეზერვო‌ ‌ფონდის‌ ‌ხარჯვა‌ ‌პანდემიის‌ ‌დროს. კვლევის ძირითადი მიგნებების თანახმად, ‌ ‌სარეზერვო ფონდის...

რუსთაველებს ,,დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი“ ელით –

რუსთავში ,,დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი” იწყებს მუშაობას. პროექტი, რომელიც ,,ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს” დაფინანსებით ხორციელდება  დემოკრატიული პროცესების ხელისშეწყობას ისახავს მიზნად. ცენტრი,...

ბიო ჩაი და თევზის წარმოება – მწვანე ეკონომიკის მხარდაჭერა საქართველოში

სხვადასხვა კულტურებთან ერთად, საქართველოში ჩაის მოყვანის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არსებობს. შოთა  კოპალიანი ცაგერის რაიონის სოფელ ჭალისთავში ცხოვრობს. მას ჩაის დამზადების კულტურა...

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების მიხედვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეფასება 13%-ია. ინდექსი შეისწავლის, როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ, ისე წარმომადგენლობით ორგანოს გამჭვირვალობას...

მუნიციპალურ შპს/აიპებზე ინფორმაციის გამოქვეყნება რუსთავის ხელისუფლებისთვის გამოწვევაა – თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის შედეგები

ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინდექსის, 2021 წლის მონაცემების მიხედვით, რუსთავი მუნიციპალიტეტებს შორის რეგიონში პირველ,  ხოლო ქვეყნის მასშტაბით, მეორე  ადგილზეა....

ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება კვლავ პრობლემად რჩება

სტატიაში ქვემო ქართლის 4 მუნიციპალიტეტის: ბოლნისის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მაჩვენებელს განვიხილავთ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტს 2021 წლის...

დმანისის თვითმმართველობამ ახალი სოციალური პროგრამების განხორციელება დაიწყო

წელს, დმანისის მუნიციპალიტეტმა ექვსი ახალი სოციალური პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამების ჩამონათვალი ასეთია: 18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა და 18 ...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *