06.02.2023 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება კვლავ პრობლემად რჩება

სტატიაში ქვემო ქართლის 4 მუნიციპალიტეტის: ბოლნისის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მაჩვენებელს განვიხილავთ.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტს 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით რეგიონში ყველაზე დაბალი 13%-იანი მაჩვენებელი აქვს. მერიას – 14 %, ხოლო საკრებულოს- 12 %.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტს, არც  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში აქვს დადებითი შედეგები.  2021 წლის კვლევამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მაჩვენებელი 12 %-ით შეაფასა.  აღნიშნული ბლოკის თითქმის ყველა ქვე ბლოკში დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი ფიქსირდება. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი 0 %-ით არის შეფასებული. მაგალითად, როგორიცაა :

 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურებისა და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სამივლინებო ხარჯების შესახებ;
 • ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ;
 • ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის სახით გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ და ა.შ

რაც შეეხება 2017, 2019 და 2021 წლის დინამიკას, 2017 წელს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნების ნაწილში 12% ჰქონდა, 2019 წელს – 18 %, ხოლო 2021  წელს -12 %. საბოლოოდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  შედეგი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში 1%-ით გაუარესდა.

რაც შეეხება დმანისის მუნიციპალიტეტს. 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში მუნიციპალიტეტი  28 %-ით შეფასდა. მერიას 26%, ხოლო საკრებულოს 34% აქვს.

დმანისის მუნიციპალიტეტს 0 %-იანი შედეგი ორ ქვე ბლოკში, „ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ“ და ”ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ“ აქვს. რაც ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული ქვე ბლოკების ყველა კრიტერიუმი 0%-ით არის შეფასებული.

რაც შეეხება ჩატარებული კვლევების  დინამიკას, დმანისის მერიასა და საკრებულოს გასული 5 წლის მანძილზე საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში 11%-იანი გაუმჯობესება აქვს.  2017 წლის კვლევის მიხედვით დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს  ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ხარისხი 17 %-ით შეფასდა, 2019 წელს – 24%, ხოლო 2021 წელს-28%-ით.

წალკის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის ინდექსის კვლევის მიხედვით 23%-იანი მაჩვენებელი ფიქსირდება.  რაც ნიშნავს იმას, რომ გასული 5 წლის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ხარისხი 19 %-ით გაუმჯობესდა.

მიუხედავად ამისა, გარკვეული კრიტერიუმები წალკის მერიისა და წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის გამოწვევად რჩება.

მაგალითად ისეთი საკითხები, როგორიცაა:

 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ.

ჩამოთვლილი ქვე ბლოკების ყველა კრიტერიუმში წალკის მერია და საკრებულო 2021 წელს 0 %-ით შეფასდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ წალკის მოსახლეობისთვის,  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების, შესყიდვების და ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ მიუწვდომელია.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს, 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში, 30%-იანი შედეგი აქვს. მუნიციპალიტეტს   დაბალი შეფასება აქვს  ადმინისტრაციული ხარჯებისა და  მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით.  0 %-ით კი შეფასდა შემდეგი კრიტერიუმები:

 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ;
 • მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურებისა და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სამივლინებო ხარჯების შესახებ;
 • მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების წლიური საქმიანობის და ფინანსური ანგარიში და ა.შ

რაც შეეხება გასული წლების დინამიკას, 2017 წლის ინდექსის კვლევის მიხედვით თეთრიწყაროს  მერიასა და საკრებულოს, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ხარისხი 18% იყო, 2019 წელს – 59 %, ხოლო 2021 წელს – 30%.  2019 და 2021 წელს ჩატარებული  კვლევების მიხედვით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შედეგი საჯარო ინფორმაციის  პროაქტიული გამოქვეყნების  მიმართულებით 29%-ით გაუარესდა.

ამრიგად, ქვემო ქართლის მოსახლეობას, ძირითადად ხელი არ მიუწვდება ისეთ მონაცემებზე როგორიცაა: ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ.

ინფორმაციისთვის,  თვითმმართველობებისგან საჯარო ინფორმაცია სრულფასოვნად არ მიეწოდება რუსთავის, გარდაბნის და მარნეულის მოსახლეობასაც.

ავტორი: ნინია ზოდელავა

მასალა შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის მედია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

 

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

Related Posts

პრეკარიული შრომის გენდერული ასპექტები

„პრეკარიული შრომის გენდერული ასპექტები“ –  ამ სახელწოდების ახალი კვლევითი პუბლიკაცია, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. კვლევა, პრეკარიული შრომის მახასიათებლებისა და მისი...

COVID 19 – მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

ოჯახის ექიმის/სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ამოქმედდა. მოქალაქეებს ახალი საინფორმაციო პორტალის საშუალებით შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია, ოჯახის ექიმის...

“როდესაც შენი მეზობელი სპილენძისა და ოქროს მომპოვებელი საწარმოა”

კვლევის მიზანია: ქალთა განწყობების შესწავლა საწარმო RMG-ის საქმიანობის მიმართ, არსებული პრობლემების გამოვლენა და საზოგადოებაში შესაბამისი დისკუსიების წარმართვა.

რაჭისუბანი: „არ დაადგა საშველი, არც სასმელი წყალი გვაქვს და არც სარწყავი“ / Raçisubani: “Heç nə kömək etmədi, nə içməli nə də suvarma suyumuz yoxdur”

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი ქართული რეალობისთვის,  საშუალო სოფლებს მიეკუთვნება: 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერით, სოფელში 597 ადამიანი ცხოვრობს. სხვა სოფლების...

დაბა კაზრეთის „ხანდაზმულთა დღის ცენტრში“ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  დაბა კაზრეთის „ხანდაზმულთა დღის ცენტრში“ ვაქცინაციის პროცესის მხარდასაჭერად საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. „ Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია – მისი მნიშვნელობა,...

მუნიციპალურ შპს-ებსა და ა(ა)იპ-ებზე ინფორმაციის სრულყოფილად გამოქვეყნების გამოწვევა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის მონაცემების თანახმად, რუსთავის მუნიციპალიტეტი 66%-ით ქვეყანაში, მეორე ადგილს იკავებს. თუმცა, ამის მიუხედავად არის რიგი საკითხები,...

16 წლის გოგოს მესამე საკეისრო – სექსუალური და რეპროდუქციული განათლების უფლება

მაშინ, როდესაც საზოგადოების ნაწილი ერჩის და ებრძვის სექსუალური განათლების სწავლებას სკოლებში, ჩვენი რეგიონის ქვემო ქართლის სამედიცინო დაწესებულებებში, ყოველდღიურად იბრძვიან არასრულწლოვანი...

ადამიანის უფლებები საქართველოში

ადამიანის უფლებათა ცენტრის 2018 წლის ანგარიში  საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების ჭრილში მიმოიხილავს საქართველოში 2018 წელს განვითარებულ მოვლენებს. ანგარიშის ყურადღების ცენტრშია:...

პროფესიული კურსები, ენების შესწავლა – ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ახალგაზრდებისთვის

არიზ დაშდამირლი პროფესიით ფილოლოგია და ქართულ ენას თავისსავე დაარსებულ ორგანიზაციაში – “ახალი აზროვნების ინსტიტუტი” ასწავლის. ორგანიზაცია უკვე 7 წელია არსებობს...

„შენ გაჰყვები გადასატან ყუთს, ყავასაც მომიდუღებ“ – დაპირისპირების შესახებ რუსთავის მე-17 საარჩევნო უბანზე (ვიდეო)

8 სექტემბერს, რუსთავის #20 საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე, კომისიის წევრმა პარტია „ევროპული საქართველოდან“ ეკატერინე ისახანაშვილმა, მე-17 საარჩევნო უბანზე, მისი ინფორმაციით,...

რატომ 0,75-ით ? – ბანკები წყლის და ბუნებრივი აირის გადასახადზე საკომისიოებს საკუთარი ნება-სურვილით აწესებენ

კომერციული ბანკები ერთმანეთს ეჯიბრებიან საყოფაცხოვრებო გადასახადების საკომისიოების ზრდაში. ეს სიახლე ყველაზე მეტად ,,ლიბერთი ბანკს” შეეტყო. თუ ახლო წასრულში თითქმის ყველა...

დეცენტრალიზაციის მომავალი/Desentralizasiyanın gələcəyi

დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2020-2025 მიზნად ისახავს, უზრუნველყოს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპების რეალიზება  და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანმიმდევრული განვითარება, აქციოს დეცენტრალიზაცია უწყვეტ, მიზანმიმართულ...

მუნიციპალიტეტების განვითარების დოკუმენტების ხარისხი

ქვემო   ქართლში  მუნიციპალიტეტების  საშუალოვადიანი  განვითარებისა  და  პრიორიტეტების   დოკუმენტების  ხარისხის  მონიტორინგის ანგარიში

თეთრიწყაროს ბიუჯეტს სტუმრების გამასპინძლება 2 998 ლარი დაუჯდა

წიწილი, შქმერული, ხაშლამა, გოჭი, ღორის მწვადი, ქაბაბი, ჩაშუშული, სტრელეცი – ეს არის იმ კერძების ნაწილი, რომლითაც თეთრიწყაროს მერია ადგილობრივი ბიუჯეტის...

საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლები – ერთნაირი სამუშაო განსხვავებული შრომის პირობები

კანონის წინაშე, ყველა ადამიანი თანაბარი უფლებით სარგებლობს. თუმცა, ხშირად ეს უფლება, სწორედ კანონის მეშვეობით ირღვევა. ამის, მაგალითი შეიძლება იყოს, საჯარო...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *