23.01.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება – რეალური თვითმმართველობისთვის

QvemoQartli.ge-ე აგრძელებს მუშაობას საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმდინარეობის  შესასწავლად. დღეის მდგომარეობით არსებობს რეფორმის
მხოლოდ გასული წლების, 2019-2020 წლების, სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად,
ყურადღებასაც მის შედეგებზე ვამახვილებთ.

არსებული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს, „ქვემო ქართლის
მედია“-ს პროექტის ფარგლებში, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში
დავით ლოსაბერიძე
ახორციელებს. კონკრეტულად კი ლოსაბერიძემ შეისწავლა სამოქმედო გეგმის თვითმმართველობის და სახელმწიფო სერვისების კუთხით არსებული ამოცანები და მათი მიღწევისთვის აუცილებელი ინდიკატორების შესრულება.

ვსარგებლობთ შესაძლებლობით, ექსპერტს კითხვებს თვითმმართველობის
მიმართულებითაც ვეკითხებით.

სახელმწიფო სერვისების და თვითმმართველობის ნაწილის მონიტორინგის
შედეგად, რა ძირითად მიგნებებამდე მიხვედით?

საქართველოში მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმის საყრდენ დოკუმენტებს წარმოადგენს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი (2015 წლის აგვისტო) და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა (2019 წლის ივნისი).

2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ორი მიმართულების პროგრესი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ დასახული ამოცანებისა და აქტივობების მიზნები უმეტესწილად მიღწეულია. ცალკეული დარჩენილი აქტივობების შესრულება, რაც, ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ ტექნიკური ხასიათისაა და მათი განხორციელება უკვე უახლოეს პერიოდშია დაგეგმილი, კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიმართულებით მნიშვნელოვნად შეცვლის არსებულ სურათს.

ამავე დროს აღსანიშნავია რამდენიმე საკითხი, რომელიც სასურველია გათვალისწინებული იყოს შემდგომი ეტაპის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში:

დავით ლოსაბერიძე
  • სამოქმედო გეგმაში აქტივობების ნაწილი მხოლოდ ერთჯერადი და არათანაბარი წონის მქონეა სხვა აქტივობებთან მიმართებით. მაგალითად, ცალკე აქტივობადაა მიჩნეული მომზადებული დოკუმენტის პუბლიკაცია მაშინ, როცა სხვა აქტივობაც (მაგალითად დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება, განხილვა და მთავრობის მიერ მისი დამტკიცება) იგივე რანგშია გაყვანილი.
  • ზოგჯერ გამოწვევებზე რეაგირება მარტივი ტექნიკური სახის გადაწყვეტილებაზე აპელირებით ხდება. მაგალითად რომელიმე კონკრეტული საკითხის მიმართ საზოგადოების გაუთვითცნობიერებლობის დასაძლევად რამდენიმე შეხვედრის ჩატარება არის მიჩნეული პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო საშუალებად.
  • ზოგი სამოქმედო დოკუმენტი და ინსტრუქცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მაგალითისათვის საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევსა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში მოცემული საქმიანობა არა მარტო შინაარსობრივად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, არამედ ამა თუ იმ აქტივობისა თუ საკითხის ნუმერაციაც კი განსხვავებულია, რაც მუშაობის პროცესში საკმაო დაბნეულობას იწვევს.
  • რიგ შემთხვევაში აქტივობები არ არის  დასახული ამოცანის გადაწყვეტისათვის საჭირო ქმედებების ჩამონათვალში. ზოგი ამოცანის, ერთი მხრივ და აქტივობისა და ინდიკატორის, მეორე მხრივ, შეფასებისას ჩანს. რომ ყველა აქტივობა ბოლომდეა განხორციელებული მაშინ, როცა თავად ამოცანა შეუსრულებელის კატეგორიაში ხვდება. იგივე შეიძლება ითქვას რიგი შეფასების ინდიკატორთან დაკავშირებითაც.
  • ზოგი მარტივი აქტივობის განხორციელება დროშია გაწელილი. ეს გარკვეულ სირთულეს ქმნის, როდესაც მხოლოდ ამ კონკრეტული აქტივობის განხორციელების შემდეგ უნდა დაიწყოს შემდეგი აქტივობის განხორციელება.
  • ამოცანები და აქტივობები ხშირად ისეა გაწერილი, რომ შეუძლებელი ხდება მათი განხორციელების პროგრესის ნახვა, სანამ ამოცანა სრულად არ იქნება რეალიზებული. სასურველია შუალედური შეფასების საშუალების გაძლიერება სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდეს.

აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში რა კონკრეტული აქტივობები შესრულდა თვითმმართველობის გაძლიერების კუთხით?

თვითმმართველობის ნაწილი მოიცავდა 2 ამოცანას (3 აქტივობას)

6.1 თვითმმართველობის გაძლიერების მიზნით, მათი უფლებამოსილებების გაფართოება
6.1.1 ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის საშუალოვადიანი (2019-2025) სტრატეგიის შემუშავება
6.1.2. ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის დამატებით გადასაცემი უფლებამოსილებების ანალიზი
6.2 ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების ეტაპობრივი განვითარება და გაუმჯობესება
6.2.1. მუნიციპალიტეტში დასანერგი ელექტრონული სერვისების ანალიზი

PAR-ის სამოქმედო გეგმა ემთხვევა ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის საშუალოვადიანი (2019-2025) სტრატეგიაში ასახული გეგმების ნაწილს, რომელიც თვითმმართველობის სფეროში სამი მიმართულებით საქმიანობას გულისხმობს: თვითმმართველობებისათვის ახალი უფლებამოსილებების გადაცემა; თვითმმართველობის ეკონომიკური ბაზისის გაძლიერება – ადგილობრივი ბიუჯეტების საკუთარი შემოსავლების ნაწილის ზრდა და თვითმმართველობებისათვის ქონების გადაცემის პროცესი; თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის დონის ზრდა.

შესაბამისად PAR-ის და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მიზნები ერთმანეთს ემთხვევა, თუმცა საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმაში მხოლოდ კონკრეტული მიზნების მისაღწევად გამიზნული აქტივობებია მოცემული.

ანგარიშები ცხადყოფენ, საჯარო მმართველობის რეფორმის მე-6 ნაწილში, ადგილობრივი თვითმმართველობა, დასახული ამოცანები პასუხისმგებელმა უწყებამ – საქართველოს რეგიონული განვითარებისას და ინფრასტრუქტურის სამინისტროვ, წარმატებით, და ხშირად ხშირად გადაჭარბებით შეასრულა.

  • ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის საშუალოვადიანი (2019-2025) სტრატეგია არა მატო მომზადდა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, არამედ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა კიდეც.
  • თვითმმართველობებს გადაეცა ორი უფლებამოსილება: 1. საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, მშენებლობის და სკოლებში ბავშვების ტრანსპორტირების უფლებამოსილება (როგორც დელეგირებული); 2. ბავშვის საჯარო სივრცეში დაცვის რიგი ღონისძიებები (როგორც საკუთარი უფლებამოსილება)
  • მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების განვითარების სამოქმედო გეგმის (2019-2020) შექმნა და შესაბამისად მუნიციპალიტეტში დასანერგი ელექტრონული სერვისების ანალიზი. ამ მიზნით იდენტიფიცირებულ იქნა მუნიციპალიტეტებში დასანერგი ელექტრონული სერვისების აუცილებელი 17 მოდული. 21 მუნიციპალიტეტში სერვისების გამარტივებული მიღების მოდულები უკვე დაინერგა 21 მუნიციპალიტეტში, ინერგება კიდევ 21-ში, ხოლო დანარჩენ 21 მუნიციპალიტეტში მოდულების დანერგვა დასრულდება 2022 წელს.

აღნიშნული სერვისების მიწოდება მოქალაქეებისათვის ელექტრონულ ფორმატში 2021 წლიდან იგეგმება.

თქვენი შეფასებით, რა კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგმელი თვითმმართველობის სისტემის გასაძლიერებლად?

ეს ძალზე ყოვლისმომცველი შეკითხვაა და სტატიის ფორმატი არ იძლევა საკითხის სრულად წარმოჩენის საშუალებას.

მოკლედ შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს:

იმ ვალდებულებების ნაწილი, რაც თვითმმართველობის მიმართულებით საქართველოს მთავრობის მიერ იქნა აღებული, შესრულებადია – უშუალოდ საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებები სრულად შესრულდა. ამავე დროს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მიხედვით აღებული ზოგი ვალდებულების შესრულება ჩანასახოვან მდგომარეობაშია, მაგალითად ქონებისა და ფინანსების გადაცემის ნაწილში.

აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ამ დოკუმენტებში დასახული ამოცანების სრული განხორციელებაც ვერ იქნება გამართული თვითმმართველობის ჩამოყალიბების გარანტი. თვითმმართველობის სისტემა, გარდა უფლებამოსილების და ფინანსური ბაზისის გაძლიერებისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ზრდისა, გულისხმობს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის, თვითმმართველობათა მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლების და სხვა საკითხებსაც, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე რეალურად ფუნქციონირებად, თანამედროვე სტანდარტების თვითმმართველობაზე საუბარი არ შეიძლება.

პუბლიკაცია შექმნილია პროექტის ფარგლებში: „საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში, თვითმმართველობების გაძლიერებისა და საჯარო სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, დასახული ამოცანების შესრულების ხარისხის მონიტორინგი.“ მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია “ქვემო ქართლის მედია” და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს დონორის შეხედულებებს.

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

Related Posts

რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეებისთვის

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, კორონავირუსიის პანდემიასთან დაკავშირებით, შეიმუშავა რეკომენდაციები, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეებისთვის. დამსაქმებლის...

16 წლის ედგარ მაზმანიანი ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ

პროპაგანდა არის ფაქტების და არგუმენტებისა აქტიური გავრცელებაა. ემსახურება საზოგადო აზრის ჩამოყალიბებას. ჩემი აზრით, პროპაგანდა არის ცივი ომის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული...

რუსთავში საბავშო ბაღების რეაბილიტაციას ნული ლარით გეგმავენ

რუსთავის საკრებულომ, დეკემბრის ბოლოს 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტში სხვადასხვა ხარჯების გვერდით ნახსენები იყო საბავშო ბაღების რეაბილიტაციაც. თუმცა ამ საქმისთვის...

„გახსენით საზღვარი“ – მყიდველებისგან მიტოვებული რუსთავის ავტობაზრობა / “Sərhədləri açın” – Alıcıları olmayan Rustavi avtomobil bazarı

კორონავირუსის გამოჩენამდე ხალხმრავალი რუსთავის ავტობაზრობა, ახლა თითქმის ცარიელია. ავტომობილების გრძელი რიგები ადგილზეა, თუმცა მყიდველი არსად სჩანს. „ გაჩერებულია ყველაფერი, თქვენც...

ადამიანის უფლებები საქართველოში

ადამიანის უფლებათა ცენტრის 2018 წლის ანგარიში  საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების ჭრილში მიმოიხილავს საქართველოში 2018 წელს განვითარებულ მოვლენებს. ანგარიშის ყურადღების ცენტრშია:...

თიბისი ბიზნესებს 250 000 ლარამდე სესხს სთავაზობს უზრუნველყოფის გარეშე

პირველად საქართველოში, ბიზნესების მხარდასაჭერად და მათი საქმიანობის  გასამარტივებლად, თიბისიში უკვე შესაძლებელია 250 000 ლარამდე სესხით სარგებლობა ქონების და ძირითადი საშუალებების ...

ცრუ მედია ორგანიზაციები, ანონიმური გვერდები, პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაცია – სოციალური მედიის უახლესი მონიტორინგი/sosial medianın son dövrə olan monitorinqi

ორგანიზაციამ „სამართლიანი არჩევნები“ საზოგადოებას სოციალური მედიის მონიტორინგის შედეგები გააცნო. დოკუმენტი ანგარიშის სახითაა მომზადებული და მოიცავს საქართველოში სოციალური მედიის სივრცეში 2020...

საჩივრის მიუხედავად საარჩევნო უბანზე კამერას არ თიშავენ

რუსთავის 51-ე საარჩევნო უბანზე სადაც არჩევანის ფარულობის დარღვევის თაობაზე, განცხადება გახარიას პარტიის მერობის კანდიდატმა გააკეთა, კამერა კვლავ ჩართულია. საარჩევნო უბნის...

IRI – არჩევნების შედეგების შეჯამების პროცედურები არ იყო საკმარისად გამჭვირვალე და ხელსაყრელი იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იქნეს მიჩნეული

IRI – არჩევნების შედეგების შეჯამების პროცედურები არ იყო საკმარისად გამჭვირვალე და ხელსაყრელი იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იქნეს მიჩნეული საერთაშორისო...

აუქციონის გარეშე ჩატარებული ტენდერის ხიბლი

რუსთავის მერიამ საახალწლო ღონისძიებებზე 208 000 ლარი დახარჯა. მან საჭირო საქონელი და მომსახურება აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერით შეისყიდა. ტენდერში ორი კომპანია მონაწილეობდა: შპს „ახალგაზრდობის საერთაშორისო ცენტრი“ და შპს „ჯეოტურისტ+“.

თიბისი გამოწერის ინოვაციურ მოდელზე გადადის (R)

თიბისი სრულიად ახალ, ბანკი გამოწერით მოდელზე გადადის. დღეიდან, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, გამოიწეროს მის საჭიროებებზე მორგებული, სამი ტიპის ნაკრებიდან  – ნაკრები 2 ₾, ...

„ ის, რომ ჩვენ თანამშრომლებს უხელფასოდ ვამუშავებთ, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია” – რუსთავის სამშობიარო სახლი

წელიწადზე მეტია, რაც რუსთაველი სამოქალაქო აქტივისტები რუსთავის სამშობიარო სახლში დასაქმებულთა უფლებების დარღვევებზე საუბრობენ. თემის მიმართ ძალისხმევა, არც ჩვენს კოლეგებს დაუკლიათ....

ყველაფერი ვაჟს – მემკვიდრეობის უსამართლო განაწილება

საქართველოს კანონმდებლობით, შვილებს მშობლების ქონებაზე, თანაბარი უფლებები აქვთ. თუმცა ამის მიუხედავად, არსებული მანკიერი ტრადიციების და შეხედულებების გამო, უმეტეს-წილად, მემკვიდრეობა ვაჟ...

თეთრიწყაროში მუნიციპალიტეტის სოციალურ პოლიტიკაზე იმსჯელეს

„ჩემი ხელის უფლება“ ასეთი სახელწოდების პროექტი მიმდინარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. ინიციატივას ორგანიზაცია  „საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია“ (ACSDG) ახორციელებს და მისი...

გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა რაოდენობა კრიტიკულად დაბალია

საქართველოს მთავრობას დამტკიცებული აქვს  „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რიგით მესამე – 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა”. რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *