01.02.2023 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

თვითმმართველობის ინდექსი – მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის ხარისხი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, მუნიციპალიტეტების შეფასება ხორციელდება ორწელიწადში ერთხელ. პირველი და მეორე ეროვნული შეფასება 2017 და 2019 წლებში განხორციელდა, ხოლო მესამე შეფასება – 2021 წელს. აღნიშნული შეფასების მიგნებების თანახმად:

მუნიციპალიტეტების მერიებიდან მხოლოდ 15-მა გამოაქვეყნა (თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში არასრულყოფილად) ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტიპის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ. აქედან, შრომის ანაზღაურების ხარჯები გამოაქვეყნა 12-მა მერიამ, მივლინებისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები – 11-მა, საწვავის ხარჯები წარმოდგენილი იყო 10 მერიის შემთხვევაში. წარმომადგენლობითი ხარჯები 9 მერიამ, სატელეკომუნიკაციო ხარჯები კი მხოლოდ 7-მა მათგანმა გახადა პროაქტიულად ხელმისაწვდომი. ოდნავ გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტების მერიების მიერ იურიდიული პირების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მაჩვენებელი – 2017 წლის შეფასებით, ამ კატეგორიაში მუნიციპალიტეტების საშუალო შეფასება 8% იყო, 2019 წლის შედეგებით, აღნიშნული მაჩვენებელი 11%-მდე გაიზარდა, 2021 წლის შეფასებით კი 12% შეადგინა. თუმცა, კვლავაც პრობლემურია იურიდიული პირების წლიური ანგარიშების, განხორციელებული შესყიდვების, აუდიტების და დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობა.

მუნიციპალიტეტების მერიების 72%-მა საკუთარ ვებგვერდზე არ გამოაქვეყნა ინფორმაცია მიმდინარე ტენდერების შესახებ. ამ კრიტერიუმში მუნიციპალიტეტების მაჩვენებელი ყოველწლიურად იკლებს: 2017 წლის შეფასებით მერია/გამგეობების 40% არ აქვეყნებდა მიმდინარე ტენდერების შესახებ ინფორმაციას, 2019 წლის შედეგებით, მათი წილი 66%-მდე გაიზარდა. მუნიციპალიტეტის მერიების მესამედი არ აქვეყნებს მერის წლიურ ანგარიშებსა და მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ დოკუმენტებს. აღნიშნულ კრიტერიუმებში პროგრესი ფიქსირდება, რადგან წინა წლებში მუნიციპალიტეტის მერიების ნახევარზე მეტი არ აქვეყნებდა მსგავს დოკუმენტებს. შედარებით გაუმჯობესდა მერიების ვებგვერდზე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ჩატარებული სხდომების ოქმების ხელმისაწვდომობა (22%-დან 32%-მდე), თუმცა შემცირდა დასახლების საერთო კრებების (30%-დან 24%-მდე) ოქმების პროაქტიული გამოქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი. ასევე, მუნიციპალიტეტებიდან მხოლოდ 20 მუნიციპალიტეტში ტარდებოდა მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომები. იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც შექმნილია და იმართება მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომები, გაზრდილია საბჭოს მიერ მერისთვის ინიციატივების წარდგენის მაჩვენებელი, 2017 წლის შეფასებასთან შედარებით – 6%-ით, ხოლო 2019 წლის შეფასებასთან შედარებით – 4%-ით. რაც შეეხება მერის მიერ საბჭოსთვის წარდგენილი საკითხების მაჩვენებელს, 2017 წლის შეფასებასთან შედარებით, 3%-ით არის გაზრდილი, ხოლო 2019 წლის შეფასებასთან შედარებით, 6%-იანი კლება ფიქსირდება. ეს მონაცემი ეყრდნობა მხოლოდ იმ მუნიციპალიტეტების მონაცემს, სადაც ჩატარდა საბჭოს სხდომები.

კრიტიკულად შემცირებულია მერის მიერ ანგარიშის საჯარო მოსმენის გამართვის პრაქტიკა. ასეთი მოსმენები მუნიციპალიტეტების მხოლოდ 9%-ში გაიმართა. 2017 წელთან შედარებით, შემცირებულია 14%-ით, ხოლო 2019 წელთან შედარებით, შემცირდა 8%-ით. კანონმდებლობის მიღმა დადგენილი მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების გამოყენების მიმართულებით ლიდერობს სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმა. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ განახლებული ინფორმაციის გამოქვეყნების მაჩვენებელი 2017 წლის შეფასებასთან შედარებით გაზრდილია 19%-ით, მაგრამ 2019 წლის შეფასებასთან შედარებით 3%-იანი კლებაა.

მასალა შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის მედია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

Related Posts

დეცენტრალიზაციის მომავალი/Desentralizasiyanın gələcəyi

დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2020-2025 მიზნად ისახავს, უზრუნველყოს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპების რეალიზება  და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანმიმდევრული განვითარება, აქციოს დეცენტრალიზაცია უწყვეტ, მიზანმიმართულ...

დიდი ქალაქების მეზობელი სოფლის პრობლემა / Böyük şəhərlərin qonşuluğunda yerləşən Poladaantkari kəndinin problemləri

ფოლადაანთკარში გზას, წყალს და საბავშვო ბაღს ითხოვენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფოლადაანთკარი, დასახლებად 2008 წლიდან დაარეგისტრირეს. მანამდე, მეტალურგიული ქარხნის „დაჩების“ სახელით...

მუნიციპალურ შპს/აიპებზე ინფორმაციის გამოქვეყნება რუსთავის ხელისუფლებისთვის გამოწვევაა – თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის შედეგები

ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინდექსის, 2021 წლის მონაცემების მიხედვით, რუსთავი მუნიციპალიტეტებს შორის რეგიონში პირველ,  ხოლო ქვეყნის მასშტაბით, მეორე  ადგილზეა....

თვითმმართველობის საიტზე საკრებულოს სხდომის თარიღი არ ქვეყნდება

ოთხი თვეა, რუსთავის თვითმმართველობის ოფიციალურ საიტზე საკრებულოს სხდომის თარიღი წინასწარ არ ქვეყნდება. თარიღის გამოუცხადებლობა პრობლემაა ადგილობრივი ჟურნალისტების ნაწილისთვის. ისინი საინტზე...

რუსთავში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტი მოსახლეობას გადაადგილების კუთხით პრობლემებს უქმნის

რუსთავში, შარტავას მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გადაადგილების კუთხით სირთულეებს უქმნის, როგორც ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, ასევე ქვეითებს. ადგილზე არ არის მოწყობილი ქვეითებისთვის დროებითი,...

საჯარო მოხელეთა საჯარო შემოსავლები

ქვემო ქართლის გუბერნატორის 2011 წლის ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად მას არ ჰყავს მანქანა და ცხოვრობს დიღმის მასივში. გასულ წელს მისმა სახელფასო...

მეორე ქესალო – „ ჩვენ ფაქტობრივად ვეღარ ვეწევით სოფლის მეურნეობას“

სოფელი მეორე ქესალო საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან სიახლოვეს მდებარეობს. დასახლება საგრძნობლად შესამჩნევი უსწორმასწორო რელიეფით გამოირჩევა. სოფელი ცნობილია, თავისი მწვანე გუმბათიანი მეჩეთით, რომელიც...

რის ფასად დაუჯდება რუსთავს და სოფელ თაზაქენდს “რუსთავის ფოლადის” ახალი გეგმები (ვიდეო)

სულ მინდოდა პირადად მენახა ის ადამიანები, რომლებიც ისედაც მენდელეევის ფორმულად ქცეულ რუსთავის ჰაერს, კიდევ მეტად აბინძურებენ, ან გასცემენ ნებართვებს და...

„საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ ინიციატივით სასამართლოს გუშაგთა ქსელი შეიქმნა

დღეს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ ინიციატივით სასამართლოს გუშაგების ქსელის  შეხვედრა გაიმართა რუსთავში. შეხვედრას სასამართლო თემით დაინტერესებული აქტიური მოქალაქეები ესწრებოდნენ, რომლებმაც პროექტში...

ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება კვლავ პრობლემად რჩება

სტატიაში ქვემო ქართლის 4 მუნიციპალიტეტის: ბოლნისის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მაჩვენებელს განვიხილავთ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტს 2021 წლის...

სასმელი წყალი – ერთი სოფლის აუხდენელი ოცნება/İçməli su – bir kəndin həyata keçməyən arzusu

სასმელ წყალს, რომ ოქროს ფასი აქვს ეს კარგად იციან მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუტორ-ლეჟბადინში. 273 ადამიანი, რომელიც ხუტორ-ლეჟბადინში ცხოვრობს სოფლის ერთ...

რუსთავში საბავშო ბაღების რეაბილიტაციას ნული ლარით გეგმავენ

რუსთავის საკრებულომ, დეკემბრის ბოლოს 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტში სხვადასხვა ხარჯების გვერდით ნახსენები იყო საბავშო ბაღების რეაბილიტაციაც. თუმცა ამ საქმისთვის...

ახალ სამგორში არსებული ნაგავსაყრელი, რომელიც ნარჩენების ნაწილს სოფელს „უბრუნებს“ / Yeni Samqoridə yerləşən, tullantıların bir qismini kəndə “geri qaytaran” zibillik

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ სამგორს, ბოლო რამდენიმე წელია ცხოვრება ეკოლოგიური პრობლემების პირისპირ უწევს.  ადგილობრივების მთავარ თავსატეხს, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის...

ინდექსის მიხედვით გარდაბნის საკრებულო ხარჯებთან დაკავშირებით ინფორმაციას სრულყოფილად არ აქვეყნებს

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 2021 კვლევის მიხედვით  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 53%-იანი შედეგი აქვს. თვითმმართველობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინდექსის კვლევა სამ ძირითად...

სიძულვილი „სიყვარულის“ სახელით

„ქვემო ქართლის მედიამ“ ულტრამემარჯვენე ნარატივების და საფრთხეების შესახებ მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი გადაიღო. მასში საუბარია რადიკალური ჯგუფების საქმიანობაზე და იმ წინააღმდეგობაზე,...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *