დმანისის 2012 წლის ბიუჯეტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 3650,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტიდან თანხები შემდეგი მიმართიულებებით დაიხარჯება:

1აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა – 2467.5 ათასი ლარი

2. თავდაცვა (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)   – 52.0 ათასი ლარი;

3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 210.0 ათასი ლარი;

მათ შორის პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა – 85.0 ათასი ლარი,

სახანძრო სამაშველო სამსახური – 125.0 ათასი ლარი.

4. საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 300.0 ათასი ლარი

5. ჯანმრთელობის დაცვა (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება) – 35.0 ათასი ლარი;

6. დასვენება, კულტურა და რელიგია – 305.0 ათასი ლარი,

მათ შორის: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში – 70.0 ათასი ლარი და

მომსახურება კულტურის სფეროში – 237.0 ათასი ლარი

7) განათლება – 95.0 ათასი ლარი

მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდა – 60.0 ათასი ლარი და პროფესიული განათლება – 35.0 ათასი ლარი

8) სოციალური დაცვა – 128.5 ათასი ლარი

მათ შორის: ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა – 5.0 ათასი ლარი და  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა – 25.0 ათასი ლარი.სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას – 77.0 ათასი ლარი

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში – 21.5 ათასი ლარი.

დმანისის 2012 წლის ბიუჯეტში თანხები არ არის გამოყოფილი წყლის სიტემების რებილიტაციისთვის. ასევე ნული ლარი წერია ინფრასტრუქტურული პროექტების პუნქტში. აღნიშნული მუნიციპალიტეტში წელს თანხები არ არის გამოყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან გადახდისთვის.

p.s საბიუჯეტო მონაცემები  გადამოწმენულია  ,,საკანონმდებლო მაცნე”-ს  სამართელებრივად მოქმედი დოკუმენტების სიიდან.


მასალა, ჩვენს მიერ, თავდაპირველად გამოქვეყნდა ვებგვერდზე
http://kvemokartli.ge/index.php?do=fullmod/news&id=29