კვლევა: წალკაში მცხოვრები ქალების უფლებრივი მდგომარეობა და საჭიროებები The rights and needs of the women living in Tsalka /Research/

კვლევის ავტორი/მკვლევარი: მანონ ბოკუჩავა

მონაცემთა დამუშავება/ვიზუალიზაცია: ნინო მელიქიშვილი

პროექტი: საქართველოს მაღალმთიან წალკის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა საჭიროებების კვლევა 

პროექტი ხორციელდება თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის მხარდაჭერით, IREX ევროპასთან პარტნიორობით, ევროკომისიის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში.

კვლევის განხორციელების პერიოდი: 2019 წლის მაისი, ივნისი, ივლისი. 

კვლევის ჩატარების არეალი: ქალაქი წალკა. 

კვლევის მიზანი: წალკაში მცხოვრები ქალების უფლებრივი მდგომარეობის და საჭიროებების გამოვლენა.

კვლევის თემატიკა:

  • ქალების შრომა ოჯახში;
  • ქალის შრომა საარსებო რესურსის შექმნაში;
  •  დასაქმება; 
  • ქალები და საკუთრების უფლება;
  • ოჯახში ძალადობა;
  • ქალები და ხარისხიანი ჯანდაცვა;
  • ქალების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის მართვაში; 

მეთოდოლოგია: ვიყენებთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდს. კითხვარი შედგება ღია და დახურული კითხვებისგან. რესპონდენტები: 18-55 წლამდე ასაკის ქალები. კვლევის ცდომილება 3%. რესპონდენტების რაოდენობა 100.  შერჩევის ასპექტები: ტერიტორიული – ასაკობრივი.

ველის კონტროლი:  ველის დასრულების შემდეგ, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, შეირჩა გადასამოწმებელი ანკეტები, რამაც შეადგინა საერთო რაოდენობის 7%. გადამოწმება განხორციელდა  ანკეტებში მითითებულ სატელეფონო ნომრებზე დარეკვით.

არსებული მდგომარეობა

2019 წლის 27 მაისს, წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,  წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 22 899 მოქალაქეს. აქედან – 11 769 ქალი და 11 130 მამაკაცი.  უშუალოდ ქალაქ წალკაში კი ცხოვრობს 3 893 ადამიანი, მათ შორის: ქალი -2 102, კაცი – 1 791. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამას, თუმცა ამ პროგრამებს შორის უშუალოდ ქალების გაძლიერებისკენ/მხარდაჭერისკენ არცერთი არ არის  მიმართული. ადგილობრივ თვითმმართველობაში 31 ქალია დასაქმებული. სამი წევრი ქალი ჰყავს წალკის საკრებულოს, არც მერს და არც საკრებულოს თავმჯდომარეს არ ჰყავთ ქალი მოადგილე. სოფლის წარმომადგენლად კი მხოლოდ 2 ქალი მუშაობს. 

ქალაქ წალკაში ამ დროისთვის მოქმედებს მხოლოდ ერთი სკოლამდელი აღზდის დაწესებულება. წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი სულ 2 საბავშვო ბაღია. [კვლევის ეტაპზე გაირკვა, რომ ქალაქ წალკაში არსებულ საბავშვო ბაღში არ არის ბაგის ჯგუფი, რის გამოც 3 წლამდე ასაკის ბავშვები საბავშვო ბაღის გარეშე რჩებიან]. წალკის თვითმმართველობის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2019 წლის მაისის მდგომარეობით, მიმდინარე წელს არც ერთი ღონისძიება არ ჩატარებულა წალკის „ქალთა ოთახში.“გარემოს კეთილმოწყობის კუთხით კი ქალაქ წალკაში, 2019 წლის მაისის მდგომარეობით, საავტომობილო გზების 30%-ია დაგებული/რეაბილიტირებული. რაც შეეხება გაზიფიცირებას, მუნიციპალიტეტის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გაზიფიცირებულია ქალაქ წალკის მოსახლეობის 40%. 

წალკის მუნიციპალიტეტში ოჯახში ძალადობის სტატისტიკის დასადგენად მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სამინისტრო ოფიციალური წერილით განმარტავს, რომ 112 შემავალ ზარებზე სტატისტიკას არ აწარმოებს. სამინისტროს განცხადებით, მსგავსი სტატისტიკის წარმოება არ ხდება, რადგან შეტყობინების შინაარსი შესაძლოა, არ ასახავდეს რეალურ ვითრებას. შსს გვაწვდის ინფორმაციას  ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით გაცემული შემაკავებელი ორდერების შესახებ, სადაც მსხვერპლის სტატუსით გამოვლენილია ქალი.

2017 წელს წალკის მუნიციპალიტეტში ქალზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე არც ერთი შემაკავებელი ორდერი არ არის გაცემული. არსებობს მხოლოდ ერთი შემაკავებელი ორდერი, რომელიც შსს-მ 2017 წელს გასცა – ქალზე ფსიქოლოგიური ძალადობისთვის. 2018 წელს კი ქალზე ფიზიკური ძალადობის 4, ხოლო ფსიქოლოგიური ძალადობის 8 ფაქტზე გაიცა შემაკავებელი ორდერი, 2019 წლის იანვარ-აპრილის მდგომრეობით კი ფიზიკური ძალადობის 1 და ფსიქოლოგიური ძალდობის 10 ფაქტზე. წალკის რაიონში სსკ 143 მუხლით (,,თავისუფლების უკანონო აღკვეთა”) გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი კი ამგვარია: 2017 წელი – 4;  2018 წელი – 3; 2019 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში – 0; 

რაც შეეხება წალკის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 150¹ მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით ,,ქორწინების იძულება” (ჩადენილი წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ) გამოძიების დაწყებას, აღნიშნულზე შსს-ში ინფორმაცია არ ფიქსირდება.

კვლევის მიგნებები

გამოკითხულ ქალთა დიდ ნაწილს არ აქვს ამომწურავი ინფორმაცია, თუ რას წარმოადგენს ფსიქილოგიური ძალადობა. ასევე თვლიან, რომ მათ არ აქვს წვდომა ჯანდაცვის ხარისხიან სერვისებზე.

რესპონდენტთა დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში საკუთარი უნარების რეალიზების შესაძლებლობა არ ეძლევა. მათი 99% არ არის ჩართული მუნიციპალიტეტის მართვაში. საყოფაცხოვრებო სერვისები, რომლებიც მათ მიეწოდებათ, რესპონდენტთა შეფასებით, დაბალი ხარისხისაა.

ქალაქ წალკაში მხოლოდ ერთი საბავშო ბაღი აქვთ, სადაც არ ფუქციონირებს ბაგის ჯგუფი. გამოკითხული ქალების ინფორმაციით, ბაღში მიღებისას უპირატესობა ენიჭება ბავშვს, რომლის დედაც მუშაობს. აღნიშნული ფაქტი დასაქმების და რეალიზების შესაძლებლობას ართმევს სხვა ქალებს. ქალაქ წალკაში მოსახლეობის გაზიფიცირების მაჩვენებელი დაბალია, ასევე მხოლოდ გზების ნაწილია რეაბილიტირებული. რესპონდენტები ითხოვენ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და მეტ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა პროგრამები არსებობს ქვეყანასა და მუნიციპალიტეტში მათი გაძლიერებისთვის.

რესპონდენტებისგან განსაკუთრებით რთული იყო ინფორმაციის მიღება მათი პირადი გამოცდილების შესახებ – ქალთა  37%-მა განაცხადა, რომ ქალები წალკაში არიან, როგორც ფსიქოლოგიური ასევე ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი, მაგრამ დასძენენ, რომ თავად არასდროს განუციდიათ რაიმე ტიპის ძალადობა. აღნიშნული ვითარება გვიჩენს ეჭვს – მათი პასუხი განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ ინტერვიუს დროს რესპონდენტების მხოლოდ მცირე ნაწილი იმყოფებოდა ინტერვიუერთან მარტო – სხვა პირის თანხლების გარეშე.

გარკვეული ინფორმაციის შემცველია ასევე კითხვარის ველზე დატესტვის დროს, რესპონდენტებთან პირადი საუბრით მიღებული ინფორმაცია. თუკი ინტერვიუს მსვლელობის დროს, ქალები ამბობდნენ, რომ არასდროს ყოფილან ძალადობის მსხვერპლნი, პირად საუბარში ყვებოდნენ მათი დაოჯახების ისტორიებს. ამ ისტორიებში გვიზიარებდნენ, რომ ისინი 15-16 წლისები „მოიპარეს“ მათმა მეუღლეებმა. არცერთი იმ სამ რესპონდენტთაგან,  რომელმაც აღნიშნული ისტორიები მოგვიყვა, მამაკაცების მხრიდან მათი “მოპარვის” ფაქტს ძალადობად არ აღიქვამდა. შესაბამისად, ველზე კითხვარის შევსებისას, ინტერვიუერის მიერ ხდებოდა ვრცელი განმარტებების გაკეთება იმაზე, თუ რას წარმოადგენს როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობა და როგორი სახე შეიძლება მას ჰქონდეს.

კვლევამ აჩვენა, რომ საზოგადოების ამ ნაწილს სჭირდება მეტი მხარდაჭერა, როგორც სამთავრობო ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. საჭიროა არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების გაძლიერება და გოგონებისთვის/ქალებისთვის სპეციალური პროგრამების შექმნა, რომელიც დაეხმარება მათ, როგორც მორალურად ასევე მატერიალურად. ის გარემოება, რომ გამოკითხულთა უმრაველობას არ აქვს პირად საკუთრებაში უძრავი ქონება, წარმოადგენს რისკს ქალებისთვის. ამგვარი ტენდენცია ხელს უშლის ქალების გაძლიერებას და მათ დამოკიდებულს ხდის სხვა პირზე. თემში არსებული სტერეოტიპები კი პიროვნულ თავისუფლებას ართმევთ, რაც საჭიროებს ეფექტურ საგანმანათლებლო პროგრამებს. მნიშვნელოვანია ამ გამოწვევის დაძლევაში აქტიურად ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, განათლების სამინისტრო, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და სამოქალაქო სექტორი. დიდია ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ადგილზე ქალთა უფლებების მაღალი სტანდარტით დაცვა. თემი საჭიროებს ყურადღებას სახალხო დამცველის აპრატისგანაც. პოზიტიური ცვლილებებისთვის საჭიროა ადგილზე სამოქალაქო ორგანიზაციების შექმნის წახალისება და სამოქალაქო განათლებისთვის მეტი ყურადღების დათმობა.

კვლევის შედეგები

1. რესპონდენტის განათლება

საშუალო განათლება –  81

უმაღლესი განათლება  – 19

2.  ხართ თუ არა დასაქმებული?

დასაქმებული – 26 

უმუშევარი – 74

3. რომელ სექტორში  მუშაობთ?

საჯარო სექტორში – 12

კერძო სექტორში – 14

4. თქვენი დაკვირვებით,  წალკის მუნიციპალიტეტში რა მიმართულებით ირღვევა ქალების უფლებები?

არიან ოჯახში სხვადასხვა სახის  ძალადობის მსხვერპლნი – 38

არ აქვთ დასაქმებისა და რეალიზების შესაძლებლობა – 33

ხელი არ მიუწვდებათ ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისზე – 15

ეზღუდებათ განათლების მიღების შესაძლებლობა – 5

პასუხისგან თავი შეიკავა – 9

5. თქვენი გამოცდილებით, რა მიმართულებით ირღვევა/დარღვეულა თქვენი უფლებები?

ჩემი უფლებები, არასდროს დარღვეულა – 38

შესაძლებლობების რეალიზების/დასაქმების კუთხით – 41

ვერ ვიღებ ხარისხიან ჯანდაცვის სერვისს – 10

უარი პასუხზე –  11

განმარტება: კითხვარის შევსების დროს, მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში მოხერხდა რესპონდენტთან ოჯახის წევრების/სხვა პირის გარეშე გასაუბრება.

6. თქვენი დაკვირვებით, რამდენად ხშირად ხდებიან ქალები წალკის მუნიციპალიტეტში ფსიქოლოგიური და  ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლები?

ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლნი  – 36

ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი –  17

ორივე ტიპის ძალადობა – 37

არც ერთი ტიპის ძალადობა – 4

არ ვიცი – 6

განმარტება: საჭირო გახდა რესპონდეტებისთვის განმარტებების გაკეთება, თუ რას ნიშნავს ფსიქოლოგიური ძალადობა და კონკრეტულად რა სახის შეიძლება იყოს. 

7. როგორ ფიქრობთ, ქალებზე ძალადობა სად ხდება ყველაზე ხშირად: ოჯახში, თუ სამსახურში ?

ოჯახში – 69

სამსახურში -4

არც ოჯახში და არც სამსახურში- 8 

არ ვიცი – 19


8.   თუ დაირღვევა თქვენი უფლებები ვის/რომელ უწყებას მიმართავთ? 

პოლიციას  – 32

ნათესავებს – 40

მეგობრებს – 17

მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი მაქვს – 1

არ ვიცი – 10

აღნიშნული კითხვის დასმის შემდეგ, რესპონდენტების ნაწილმა განაცხადა, რომ აქვთ ინფორმაცია მეზობლების ოჯახებში ძალადობის ფაქტებზე, მაგრამ არ რეკავენ პოლიციაში. აღნიშნულის მიზეზად კი დაასახელეს, რომ არ იციან მათი შეტყობინება დარჩება თუ არა ანონიმური. სხვა შემთხვევაში განმარტავენ, რომ ღია ჩარევის შედეგად თავადაც შეიძლება გახდნენ ძალადობის მხვერპლნი.

9. როგორია თქვენი პირადი გამოცდილება? როდესაც მიმართეთ პოლიციას, მიიღეთ ადეკვატური დახმარება?

არ მიმართავს – 85

მივმართე, მაგრამ პრობლემა ამით ვერ მოგვარდა – 3

პასუხიგან თავი შეიკავა – 12

მივმართე და სათანადო რეაგირება მოჰყვა – 0

10. რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისი? 

არ არის ხელმისაწვდომი – 86 

ხელმისაწვდომია – 10

პასუხისგან თავი შეიკავა – 4 

რესპონდენტების ნაწილი, რომელიც განმარტავს, რომ ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისი არ არის მათთვის ხელმისაწვდომი ამბობს, რომ არ ენდობიან წალკაში არსებულ სამედიცინო სერვისებს და, შედეგად, სისტემატიურად უწევთ  დედაქალაქში ჩასვლა, რაც დამატებით ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ხშირად არ არის ბევრი მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი.

11. როგორია პირადად თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა?

კარგი – 10

დამაკმაყოფილებელი – 51

მაწუხებს სხვადასხვა დაავადება – 11

პასუხისგან თავი შეიკავა – 28

12. წელიწადში რამდენჯერ მიმართავთ ექიმს პროფილაქტიკული/პრევენციული გამოკვლევებისთვის?

მივმართავ წელიწადში ერთხელ – 8

არასდროს მივმართავ პროფილაქტიკური კვლევებისთვის – 92

13. არის თუ არა წალკაში საბავშბაღებთან დაკავშირებით პრობლემა? 

არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები – 64 

ვითარება დამაკმაყოფილებელია – 34

კარგი მდგომარეობაა – 2

რესპონდენტები განმარტავენ, რომ ქალაქ წალკის საბავშვო ბაღში ადგილების სიმცირეა, ასევე არ არის ბაგის ჯგუფი. ამასთან,  ბავშვების რეგისტრაციისას უპირატესობა ენიჭებათ მათ, რომელთა დედებიც მუშაობენ.

14. არის თუ არა წალკაში სამშობიარო სახლებთან/განყოფილებასთან დაკავშირებით პრობლემები? 

არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები – 43 

მნიშვნელოვანი პრობლემები არ არსებობოს/მუშაობა დამაკმაყოფილებელია – 39

არ მაქვს მათთან დაკავშირებით პირადი გამოცდილება – 18

რესპონდენტები, რომელიც ამბობენ, რომ სამშობიარო გამყოფილებას/ბლოკს აქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები განმრტავენ, რომ მათი აზრით, ადგილზე მუდმივად არ რჩებიან კვალიფიციური კადრები, ამიტომ მშობიარობისთვის ქალების უმრავლესობა დედაქალაქში ჩადის. განმარტავენ, რომ ქალები ასე მეტწილად პირველი ბავშვის გაჩენისას იქცევიან, რადგან მათ ბუნებრივ შიშს ემატება დაწესებულის მიმართ უნდობლობა.  

15. არის თუ არა, თქვენი დაკვირვებით, საავტომობილო გზები მოწესრიგებული ქალაქ წალკაში?

გზების მხოლოდ მცირე ნაწილია მოწესრიგებული/რეაბილიტირებული – 83

მეტწილად მოწესრიგებულია – 15

პასუხისგან თავი შეიკავა – 2

16. არის თუ არა, თქვენი დაკვირვებით, ქალაქ წალკაში ბუნებრივ აირთან დაკავშირებული პრობლემები? 

მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს ბუნებრივი აირი – 73

ბუნებრივაირთან დაკავშირებით პრობლემები არ არის – 20

პასუხისგან თავი შეიკავა – 7

17. ადგილობრივი თვითმმართველობა რა პროგრამებს ახორციელებს წალკაში მცხოვრები ქალებისთვის? რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ პროგრამებით?

არ ვიცი – 97

მრავალშვილიანი დედებისთვის არსებობს პროგრამა – 3

18. იღებთ მონაწილეობას წალკის მუნიციპალიტეტის მართვაში? შეგაქვთ თქვენი წინადადებები ადგილობრივ თვითმმართველობაში? 

არ ვიღებ მონაწილეობას – 99

ვიღებ მონაწილეობას – 1

19. თავს უსაფრთხოდ გრძნობთ წალკის მუნიციპალიტეტში? თუ არა – რა სახის საფრთხეს გრძნობთ?

თავს დაცულად ვგრძობ – 65

არ ვგრძობ თავს უსაფრთხოდ – 31

უარი პასუხზე – 4

რესპონდენტები, რომელიც განმარტავენ, რომ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობენ, აცხადებენ, რომ ყოფილა ერთეულ შემთხვევები, როდესაც სახლებში შესვლის მცდელობა ჰქონიათ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ უცხო პირებს. ასევე დასძენენ, რომ მათი შეფასებით, გაიზარდა მოზარდებში მარიხუანას მოხმარების დონე. ითხოვენ ამ კუთხით მეტი ყურადღება გამოიჩინონ შესაბამისმა უწყებებმა. 

20. თქვენი აზრით, წალკაში მცხოვრები ქალების ძირითადი პრობლემებია ….

უმუშევრობა/შესაძლებლობების რეალიზების პრობლემა- 40

საკუთარი უფლებების/არსებული შესაძლებლობების უცოდინრობა – 30

ოჯახში ძალადობა  21

არ ვიცი  – 9

21. გაქვთ თუ არა პირადად თქვენ სახელზე/საკუთრებაში უძრავი ქონება? (სახლი, მიწის ნაკვეთი?)

94 – არა

6 -დიახ

22. ფიქრობთ, რომ ამ კუთხით დაირღვა თქვენი უფლებები? *ვეკითხებით ვისაც არ აქვს უძრავი ქონება* 

არა – 91

დიახ – 0

უარი პასუხზე – 3

რეპონდენტების ნაწილი, რომელსაც არ აქვთ საკუთრებაში უძრავი ქონება განმარტავენ, რომ მათ ჰყავთ ძმა/ძმები და დაოჯახების შემდეგ მშობლების სახლი მათ დარჩათ. თუმცა დასძენენ, რომ ამით მათი უფლება არ დარღვეულა და მათაც სხვა ფორმით მიიღებს გარკვეული „წილი“ ოჯახიდან. ასევე განმარტავენ, რომ ქონების გაყოფა არასდროს მოუთხოვიათ.

23. ვის უწევს ზრუნვა ოჯახის არასრულწლოვან და ხანდაზმულ წევრზე?

მეტ-წილად მე -70

მე და მეუღლეს – 4

ყველა ოჯახის წევრი თანაბრად – 26

24. ოჯახის შემოსავლის ძირითად წყაროს გამოიმუშავებს (ანუ ვინ „არჩენს ოჯახს“?)…

მეუღლე – 83

მე – 7

ოჯახის წევრები თანაბრად – 10

25. თქვენი აზრით, იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს ქალების ცხოვრება წალკის მუნიციპალიტეტში, რა ცვლებებია საჭირო?

სამუშაო ადგილები 41

მეტი ინფორმაცია უფლებებზე/არსებულ შესაძლებლობებზე -28

ახალი საბავშვო ბაღები – 9

სოციალური-კულტურული დატვირთვის მქონე ადგილების შექმნა ქალებისთვის -12

არ ვიცი – 10

Research Author / Researcher: Manon Bokuchava.

Data Processing / Visualization: Nino Melikishvili.

Project: Research of the needs of the women living in mountainous Tsalka Municipality of Georgia.

The project is being implemented with the support of Tbilisi Human Rights House, in partnership with IREX Europe, with the financial support of the European Commission within the project.

Research period: May, June, July, 2019.

Research Area: City of Tsalka.

The aim of the research is to identify the rights and needs of the women living in Tsalka.

Research Topics: Women’s labor in the Family; Women’s labour in creating a livelihood resource; Employment; Women and property rights; Early marriage; Domestic violence; Women and Quality health care; Engagement of the women in the municipal management;

Methodology: We are using quantitative research methods. The questionnaire consists of open and closed questions. Respondents: Women aged 18-55. Research error 3%. Number of the respondents 100.

Selection aspects: territorial – age-related. Field control: After the completion of the field, the forms to be checked have been selected in accordance with the principle of random sampling, which amounted to 7% of the total number. They have been checked by calling the phone numbers indicated in the form.

The current situation

On May 27, 2019, According to the information provided by the Local Self-government of Tsalka Municipality, the population of Tsalka Municipality consists of 22 899 citizens. From these – 11,769 women and 11 130 men. There are 3 893 people living in Tsalka, including: woman – 2 102, man – 1 791. The Municipality carries out various social and economic programs, but among these programs, none of them is directed towards strengthening / supporting the women. 31 women are employed in the local self-government. Three member women are employed in Tsalka City Council, neither Mayor nor Chairman of City Council has a female deputy. Only 2 women work as the representative of the village. At present there is only one preschool facility in Tsalka. There are 2 kindergartens in the villages of Tsalka Municipality. [At the stage of research it has been found out that there is no group in the kindergarten existing in Tsalka, that’s why children under the age of 3 years are without a kindergarten]. According to the information provided by Tsalka Self-government, As of May 2019, none of the events were held in the “Women’s Room” of Tsalka in this year. As for improvement of the environment, As of May 2019, 30% of the roads are paved / rehabilitated in Tsalka. As for gasification, according to the information provided by the Municipality, 40% of Tsalka population is gasified. In order to determine the statistics of domestic violence in Tsalka Municipality, we addressed the Ministry of Internal Affairs. According to the official letter, the Ministry does not have statistics on 112 calls. According to the Ministry, such statistics are not carried out because the content of notification may not reflect the real situation. The Ministry of Internal Affairs provides information on the restrictive order issued against the facts of violence, where the woman is identified as a victim. None of the restrictive order has been issued on the fact of physical violence against the women in Tsalka Municipality in 2017. There is only one restrictive order issued by the Ministry of Internal Affairs for psychological violence against women in 2017. In 2018, the restrictive order was issued for the facts of women’s physical violence 4 and psychological violence 8, as of January-April 2019, physical violence 1 and psychological violence 10. Pursuant to Article 143 of the Criminal Code (“illegal deprivation of liberty), the investigation index in Tsalka Municipality is as follows: 2017 -4;  2018 – 3; January – April 2019 – 0; as for launching an investigation of “forcible Marriage” (committed by a preliminary acquaintance with a juvenile) pursuant to the subparagraph “a” of the 2nd part of Article 150¹ of the Criminal Code of Georgia,  there is no information in the MIA.

Research findings

Most of the women interviewed have no complete information about what is the psychological violence, don’t get access to a high quality healthcare service and have no information on their fundamental rights.

Most of the respondents stated that they do not have the opportunity to realize their skills in the Municipality. 99% of them are not engaged in municipal management. The household services provided for them are low quality by the respondents’ assessment.

There is only one kindergarten in Tsalka, where is not functioning the kindergarten group. According to the interviewed women, upon getting in the kindergarten, the preference is given to the child, whose mother works. This fact deprives other women of the opportunity to work and realize. The Gasification index of the population in Tsalka is low and only the part of the roads is rehabilitated. The respondents are asking for new jobs and more information about which programs exist in the country and in the municipality to strengthen them. it was difficult to get information from the respondents about their personal experiences – 37% of women said that the women in Tsalka are victims of psychological and physical violence, but they have never experienced any kind of violence. The situation shows that their answers have been based on the fact that only a small part of them have been interviewed without a single person – without any other person. Information received from personal conversations with the respondents provides certain information in the questionnaire field. If in the course of the interview, women were saying that they had never been victims of violence, and in their private conversation they reported the stories of their marriage. They said that they were “stolen” by their husbands at the age of 15-16. None of three respondents, who told us these stories, don’t perceive the fact of their “stealing” as violence from the men. Therefore, when filling out the questionnaire, the interviewer made the wide explanations about what is the physical and psychological violence and what kind of side it has.  

The research showed that this part of society needs more support from both government and non-governmental sector. To strengthen the existing educational programs and to create the special programs for girls / women, which will strengthen them as morally and materially is required. The fact that most of the respondents do not own real property is a risk for women. This tendency prevents women from strengthening and makes them more dependent on other people. The stereotypes in the community deprive them of personal freedom that requires effective educational programs. It is important that the local self-government, Ministry of Education, Ministry of Health and Social Affairs and Civil Sector will be actively involved in overcoming this challenge. The role of the Ministry of Internal Affairs is also great, which should protect the women’s rights in a high standard on site. The community needs attention from the Public Defender. For positive changes it is necessary to encourage the establishment of civil organizations and to pay more attention to civil education on site.

Research Results

1. Respondent’s education

Secondary Education – 81 Higher Education – 19

2. Are you employed?

Employed – 26 unemployed – 74

3. Which sector do you work in?

In the public sector – 12, in the private sector – 14

4. by your observation, which women’s rights are being violated in Tsalka Municipality?

There are Victims of Domestic Violence – 38

They Have no opportunity to work and realize – 33

They don’t get access to Quality Health Care Service – 15

They have no opportunity to get an education – 5             

no response – 9

5. In what ways your rights are being violated / have been violated by your experience?

My rights have never been violated – 38

in regard to realization / employment – 41

don’t get a high quality healthcare service – 10  

no response 11

Explanation: when filling out the questionnaire, only some respondents could be interviewed without the family members / other persons.

6. by your observation, how often are the women victims of psychological and physical violence in Tsalka Municipality?

Victims of Psychological Violence – 36

Victims of Physical Violence – 17 Both Types of Violence – 37

none – 4

don’t know – 6

Explanation: It was necessary to make explanations for the respondents to understand what psychological violence and what kind of sides it has.

7. What do you think where does the violence against women occur very often: in a family or at work?

In a family – 69

at work – 4

neither a family nor work – 8

don’t know – 19

8. If your rights are violated, whom do you address?

Police – 32

relatives – 40

friends – 17

have a hope of myself – 1 

do not know – 10

After putting this question, some of the respondents said they have information on the facts of violence against women in the neighbors’ families but they don’t call the police. The reason is that they don’t know if their notification will remain anonymous. In other cases, they said that they may become victims of violence as a result of open intervention.

9. What is your personal experience? When you contact the police,

Did you get an adequate help?

Did not apply – 85

applied but the problem was not solved – 3

no response – 12

applied and responded properly – 0

10. Is health care service available for you? 

Not available – 86

Available – 10

no response – 4

The part of the respondents stated that the quality health care service is not available for them and they do not trust the medical services in Tsalka and, as a result, they used to visit the capital permanently, which is related to additional finances and is not often available for many citizens.

11. What is your health condition?

Good – 10

satisfactory – 51

I suffer from various diseases – 11

no response – 28

12. How many times do you apply for prophylactic / preventive examinations in a year?

Apply once a year -8

never apply for prophylactic examinations – 92

13. Is there a problem regarding the kindergartens in Tsalka?

There are significant problems -64

situation is satisfactory -34

good condition – 2

The respondents stated that there is a lack of places in the kindergarten of Tsalka and there is no group. During the registration, the preference is given to the children whose mothers are working.

14. Are there any problems regarding the maternity houses/ department in Tsalka?

There are important problems – 43

no important problems / work is satisfactory – 39

have no personal experience related to them – 18

The respondents stated that the maternity department / block has a significant problem, in their view they do not have a qualified staff permanently, so that most women come to the capital for delivery. They explain that women do  it so for the first delivery, because they have a fear and mistrust of the medical establishment.

15. Are the traffic roads arranged in Tsalka by your observation?

Only a small part of the roads is arranged/ rehabilitated – 83

mostly arranged 15

no response – 2

16. Are the problems regarding the natural gas in Tsalka by your observation?

Only a small part of the population has a natural gas – 73

no problems regarding the natural gas – 20

no response – 7

17. What programs are carried out by the local self-government for women living in Tsalka? Are you satisfied with these programs?

do not know – 97

there is a program for mothers of many children – 3

18. Do you take part in the management of Tsalka Municipality? Do you present proposals in the local self-government?

do not take part – 99

take part – 1

19. Do you feel safe in Tsalka Municipality? If not – what kind of danger do you feel?

feel safe – 65

do not feel safe – 31

no response 4

The respondents, who said that they do not feel safe, stated that there were occasions when the strangers under alcohol influence have an attempt to enter their houses. They also said that the level of marijuana consumption by the adolescents has increased. They request more attention from the respective agencies.

20. In your opinion, the main problems of women living in Tsalka are ….

Unemployment / Problem of Realization – 40

Ignorance of Own Rights / Existing Capacities – 30

Domestic Violence 21

don’t know – 9

21. Do you have a real estate in your name / ownership? (House, land plot?)

94 – No

6 – Yes

22. Do you think that your rights are violated in this regard? * We ask people who do not have real estate *

No – 91

Yes – 0

No response – 3

The part of the respondents who do not have real estate in their ownership stated that they have a brother /brothers and after their marriage the parents’ house left in their ownership. However, they stated that their rights were not violated and they received a certain “share” from the family. They also said that they have never asked for the division of property.

23. Who cares about the juvenile and elderly members of the family?

Mostly  70

me and my spouse – 4

 all family members equally – 26

24. The main source of income for family is earned by (who keeps a family”?) …

Spouse – 83

me 7

family members equally – 10

25. In your opinion, to improve the lives of women in Tsalka Municipality, what changes are required?

workplaces 41

more information on rights / existing opportunities -28

new kindergartens -9

establishment of social and cultural places for women – 12

do not know – 10